Säännöt

1§ Nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Ympäristötoimittajat ry, ruotsiksi Miljöjournalisterna rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ympäristöjournalismia sekä toimia jäsentensä ammatillisena yhdyssiteenä ja ammattitaidon kehittäjänä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys jäjestää koulutusta ja keskustelutilaisuuksia sekä harjoittaa voittoa tavoittelematta alaansa liittyvää julkaisutoimintaa. Yhdistys toimii aloitteentekijänä ja lausunnonantajana yhdistyksen tarkoitukseen liittyvissä asioissa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, apurahoja ja testamentteja.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ammattijournalisti, joka haluaa toteuttaa yhdistyksen tavoitteita. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet.

Vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

Hallitus voi hyväksyä kannattajajäseniä, joiden ei tarvitse täyttää yhdistyksen varsinaisen jäsenen jäsenkelpoisuuden ehtoja.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä vuosikokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eron saanut jäsen on vapaa velvoitteistaan kalenterivuoden päättyessä.

Hallituksella on oikeus erottaa sellainen jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä, vuosikokouksen tai hallituksen päätöksiä tai jättää vuosikokouksen määrittelemän erääntyneen jäsenmaksun suorittamatta tai muutoin vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa.

Jäsen, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, menettää samalla kaikki jäsenyydestä johtuvat oikeutensa.

5 § Jäsenmaksut

Yhdistyksen vuosikokous päättää jäseniltä perittävien vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta.

Yhdistyksen kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) yleisvarajäsentä. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi ja jäsenen sekä varajäsenen toimikausi kaksi vuotta. Jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuuden määrää arpa. Puheenjohtaja voidaan valita yhdenjaksoisesti enintään viideksi (5) vuodeksi ja hallituksen jäsen yhdenjaksoisesti enintään kuudeksi (6) vuodeksi.

Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme (3) jäsentä tai yleisvarajäsentä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä pyytää.

Hallitus kokoontuu varajäsenineen, jotka saavat äänivallan, kun hallituksen varsinaiset jäsenet ovat poissa kokouksesta. Varajäsenet saavat äänivallan siinä järjestyksessä, johon yhdistyksen vuosikokous on heidät asettanut.

Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 § Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään yksi (1) viikko ennen vuosikokousta.

9 § Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta julkaisemalla asiasta ilmoitus yhdistyksen kotisivuilla www.ymparistotoimittajat.fi sekä ilmoittamalla asiasta suoraan jäsenistölle viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta joko postitse tai sähköpostitse.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselle erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

11 § Vuosikokouksen tehtävät

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa;
  2. esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto;
  3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
  4. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle;
  5. vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus ja maksuaika sekä tilintarkastajien palkkiot;
  6. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja erovuoroisten jäsenten tilalle jäsenet hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi;
  7. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa;
  8. päätetään asioista, joita hallitus kokoukselle esittää tai joiden käsittelemistä yhdistyksen jäsen on kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittänyt.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.